Published: 2019-12-30

DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.33.1
DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.33.2

CORDUNUM PISTONS INCREASE DIESEL ENGINE ECONOMY AND RELIABILITY

Andriy Marchenko, Volodymyr Shpakovskyy, Volodymyr Volikov

28-37

DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.33.3
DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.33.4
DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.33.5
DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.33.6
DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.33.7
DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.33.8
DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.33.9
DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.33.10

SPATIAL FORMS OF ORGANIZING INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Volodymyr B. Rodchenko, Ganna P. Rekun, Eugenia S. Naidina, Yuliia I. Prus

111-123

DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.33.11